Từ khóa: toan tu trong php

Bài 3:Toán tử trong PHP

Ví dụ 6+9 =15 ở đây 6 và 9 là toán hạng còn + là toán tử. Bài học này chúng ta sẽ lược qua khái niệm Toán tử là gì? Các loại toán tử thường dùng trong PHP.

Xem thêm...