Giới thiệu đôi chút về PHP

Khái niệm PHP là gì?

PHP là một ngôn ngữ lập trình mà có thể làm tất cả mọi thứ: truyền gửi dữ liệu gửi từ trình duyệt, xây dựng nội dung web, giao tiếp với cơ sở dữ liệu, và thậm chí gửi và nhận cookie (gói nhỏ dữ liệu trình duyệt của bạn sử dụng để nhớ mọi thứ).

 Các mã PHP được viết trong <?php và ?>. Xem cách nó các biến, các mảng, và thêm văn bản trực tiếp trên trang web của bạn?

Demo:

<?php echo "http://hoangwp.com";?>

Xuất ra màn hình sẽ được: http://hoangwp.com 

Danh sách bài viết Series PHP cơ bản

Chia sẻ bài viết qua: