Bài 3:Toán tử trong PHP

Toán tử trong PHP gồm có 4 loại:

  • Toán tử số học (Arithmetic Operators)
  • Toán tử so sánh (Comparision Operators)
  • Toán tử logic (Logical Operators)
  • Toán tử gán (Assignment Operators)
  • Toán tử điều kiện (Conditional Operators)

Toán tử số học:

Ví dụ: A=10;B=20

Toán tử Mô tả Ví dụ
+ Cộng $a + $b
- Trừ $a - $b
* Nhân $a * $b
/ Chia $a / $b
% TLấy số dư còn lại sau khi chia 2 số $a % $b
++ Cộng thêm 1 $i++
-- Trừ đi 1 $--

Toán tử so sánh:

Toán tử Mô tả Ví dụ
== Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có bằng nhau hay không, nếu bẳng trả về true, ngược lại là false. (A == B) is not true.
!= Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có không bằng nhau hay không, nếu không bẳng trả về true, ngược lại là false. (A != B) is true.
> Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A > B) is not true.
< Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A < B) is true.
>= Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A >= B) is not true.
<= Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A <= B) is true.

Toán tử gán

Toán tử Mô tả Ví dụ
= Gán giá trị toán hạng bên phải sang toán hạng bên trái C = A + B sẽ gán giá trị của A + B cho C
+=

Cộng toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái

C += A tương đương với C = C + A
-= Trừ toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C -= A tương đương với C = C - A
*= Nhân toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C *= A tương đương với C = C * A
/= Chia toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C /= A tương đương với C = C / A
%= Modulo toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C %= A tương đương với C = C % A

Toán tử điều kiện

Toán tử Mô Tả Ví dụ
? : Biểu thức điều kiện if(true)? Gán giá trị là A : Ngược lại là B

Ví dụ 3.1:

<?php

    $a = 6;

    $b = 9;

     

    /* If điều kiện là true thì gán biến a cho result nếu không sẽ gán biến b */

    $result = ($a < $b ) ? $a :$b;

    echo "Giá trị của biến resuilt là $result<br/>";

//kết quả in ra: Giá trị của biến 9

?>

Thứ tự ưu tiên của các toán tử:

Operator  Thứ tự ưu tiên
! ++ --  Phải sang trái
* / %  Trái sang phải 
+ -  Trái sang phải 
< <= > >=  Trái sang phải 
== !=  Trái sang phải 
&&  Trái sang phải 
||  Trái sang phải 
?:  Phải sang trái
= += -= *= /= %= Phải sang trái

 

Chia sẻ bài viết qua: