Từ khóa: vong lap php

Bài 5: Vòng lặp for trong PHP

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 biểu thức điều kiện khá quan trọng trong PHP là If/Else và Switch/Case. Hôm nay mình sẽ đưa ra một khái niệm mới hơn nữa là Vòng lặp và chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm vòng lặp for trong PHP.

Xem thêm...