Từ khóa: bien la gi?

Bài 2: Khái niệm biến trong PHP

Trong HTML chúng ta thường khai báo trực tiếp giá trị vào trong các thẻ cấu trúc để trình biên tập đọc. Còn trong PHP các giá trị được gán vào biến để sử dụng và xử lý. Vậy biến là gì?

Xem thêm...