Cấu trúc chuẩn HTML5

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Cấu trúc chuẩn HTML5 - Hoàng WP</title>
</head>

<body>

    <header>
        <nav>
            <ul>
                <li>Your menu</li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    
    <section>
    
        <article>
            <header>
                <h2>Cấu trúc chuẩn HTML5</h2>
                <p>Posted on <time datetime="2009-09-04T16:31:24+02:00">September 4th 2009</time> by <a href="#">Writer</a> - <a href="#comments">1 tỷ comments</a></p>
            </header>
            <p>Đây là cấu trúc chuẩn html5.</p>
        </article>

</section>

    <aside>
        <h2>Giới thiệu về tôi</h2>
        <p>Yêu ca hát mà không hát hay.</p>
    </aside>

    <footer>
        <p>Copyright 2017 Hoàng WP</p>
    </footer>

</body>

</html>

Chia sẻ bài viết qua: