Bài 5: Vòng lặp for trong PHP

Vòng lặp là gi?

Vòng lặp là một mã lệnh thực hiện một chương trình lặp đi lặp lại đến khi thỏa mãn một điều kiện nào đó.Nó là khái niệm cơ bản trong lập trình cấp trúc.

Các loại vòng lặp:

  • Vòng lặp for
  • Vòng lặp foreach
  • Vòng lặp while và do while

Vòng lặp for

Vòng lặp for là một mã lệnh thực thi một đoạn code một hoặc nhiều lần.

Cú pháp

for($bien_đk;$bieu_thuc_đk;$bieu_thuc_thay_doi_đk)

{

//Code thực thi

}

Trong đó : 

  • $bien_đk được thực thi trước khi vòng lặp bắt đầu
  • $bieu_thuc_đk là điều kiện để kiểm tra. Nếu $bieu_thuc_đk có giá trị là true, vòng lặp sẽ tiếp tục, ngược lại vòng lặp sẽ dừng
  • $bieu_thuc_thay_doi_đk được thực thi mỗi khi 1 lần lặp trong vòng lặp kết thúc.

Ví dụ 5.1:

for($i=0;$i<3;$i++)

{

echo $i;

}

Kết quả :

12

Xem thêm tài liệu về vòng lặp for: http://php.net/manual/en/control-structures.for.php

Chia sẻ bài viết qua: