Bài 2: Khái niệm biến trong PHP

 

Cú pháp

Các biến PHP bắt đầu với một dấu đô la($) như hình ví dụ dưới đây.

$ VARNAME = "Giá trị";

Phân loại biến

Loại biến Giải thích
Integer toàn bộ số
Double số thực
String chuỗi ký tự
Boolean đúng hay sai
Array danh sách giá trị
Object thể hiện của một lớp

Tên biến (định danh)

Biến, hàm và class tên là tất cả các định danh và tất cả theo quy định dưới đây, với ngoại lệ trường hợp nhạy cảm.

 • Bao gồm các chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới và dấu đô la
 • Không thể bắt đầu bằng một chữ số
 • Là trường hợp nhạy cảm

Ví dụ 2.1:

<? Php
	$Var = "Hello World!"; //chuỗi string
   $number=5; //số int
   $array=(1,2,3,4); //danh sách giá trị
?>

Phạm vi biến

Phạm vi của một biến xác định có thể được truy cập g toàn cầu bao gồm: biến xác định, biến toàn cục, biến nội bộ.

Phạm vi biến Giải thích
xác định Biến xác định là các biến được xác định trước, bao gồm $_POSTvà $_GET. Họ có thể truy cập từ bất cứ nơi nào trên trang.
toàn cục Biến toàn cục có thể nhìn thấy toàn bộ kịch bản, trong đó chúng được khai báo. Tuy nhiên, không thể nhìn thấ các biến chức năng trong kịch bản, trừ khi nó được khai báo trong hàm như một biến toàn cục.
nội bộ Các biến trong phạm vi chức năng được gọi là biến nội bộ , chúng chỉ được sự dụng trong chính các hàm được khai báo.

Biến xác định

Một lần nữa, các biến có sẵn được xác định trước, bao gồm $_POSTvà $_GET có thể truy cập từ bất cứ nơi nào trên trang. Danh sách đầy đủ được hiển thị dưới đây.

 • $_GET - Biến được truyền vào một trang trên biến xác địch chuỗi truy vấn.
 • $_POST - Biến được truyền vào một trang thông qua một hình thức sử dụng các phương thức.
 • $_SERVER- Biến môi trường máy chủ (ví dụ, $_SERVER['HTTP_REFERER']trả về URL của trang giới thiệu).
 • $_COOKIE - Biến cookie.
 • $_FILES - Biến có chứa thông tin về các tập tin tải lên.
 • $_ENV- Biến môi trường PHP (ví dụ, $_ENV['HTTP_HOST']trả về tên của các máy chủ lưu trữ.

  Những thông số môi trường có sẵn phụ thuộc vào các thiết lập máy chủ cụ thể và cấu hình.

 • $_REQUEST - Biến được truyền vào một trang thông qua các hình thức, các chuỗi truy vấn và cookie.
 • $_SESSION - Biến phiên làm việc.

Các yếu tố bên trong biến xác định có thể được truy cập theo ba cách khác nhau, trong đó các tác giả của PHP và Phát triển Web MySQL gọi là phong cách ngắn , phong cách vừa , và phong cách dài .

Phát triển PHP & MySQL Web, Third Edition.

 

Phong cách Cú pháp (sử dụng $_GET) Ghi chú
Ngắn $varname
 • Thuận tiện, nhưng nó làm cho nó khó khăn để phân biệt các biến xác định từ các biến khác trong các mã.
 • Yêu cầu register_globals thiết lập trên cấu hình.
Trung bình $_GET['varname']

 

 • Tiện lợi và rõ ràng.
 • Không có sẵn trước khi v. 4.1.
Dài $HTTP_GET_VARS['varname']
 • Bất tiện để phân biệt.
 • Nhưng vẫn được hỗ trợ trong các phiên bản hiện hành.
 • Có thể được vô hiệu hóa thông qua register_long_arrays cấu hình php.ini tập tin.

Hằng

Hằng như các biến ngoại trừ rằng, một khi chỉ định một giá trị, họ không thể thay đổi. Các hằng số được tạo ra bằng cách sử dụng function  define() và theo quy ước là trong tất cả các chữ cái viết hoa. Hằng số có thể được truy cập từ bất cứ nơi nào trên trang.

Cú pháp

define ( 'TÊN_HẰNG', GIÁ TRỊ);

Biến kiểm tra và thao tác chức năng

Đối với một danh sách đầy đủ các biến chức năng

 http://www.php.net/manual/en/ref.var.php.

PHP cung cấp các chức năng được xây dựng trong để kiểm tra xem một biến tồn tại, kiểm tra nếu một biến chứa một giá trị, và loại bỏ một biến.

Để xuất kết quả của các chức năng cho một trình duyệt, sử dụng var_dump () chức năng (ví dụ như var_dump (isset ($ a));).

 

Chức năng Giải thích Ví dụ
isset() Kiểm tra xem liệu một biến tồn tại. Trả về true hoặc false. isset($a)
unset() Loại bỏ một biến từ bộ nhớ. unset($a)
empty() Kiểm tra để xem nếu một biến chứa một giá trị không trống, không sai. empty($a)

Chia sẻ bài viết qua: